Hovawart Club Nederland


Privacyverklaring HCN

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Hovawart Club Nederland (hierna: “HCN” ) ontvangt en verwerkt van haar leden.

Indien je lid bent of wordt van de HCN, of om een andere reden persoonsgegevens aan de HCN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij vragen je om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Hovawart Club Nederland, KvK nummer 40594430.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via imdanedel.[antispam].@hovawartclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt de HCN en voor welk doel

2.1. In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer, (eventueel) de (stamboom- en gezondheids-) gegevens en foto’s van je Hovawart(s). Beeldmateriaal (foto’s en video’s) opgenomen tijdens evenementen en activiteiten van de HCN.

2.2 De HCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, voor de verstrekking van je aangevraagde informatie en/of het afhandelen van je verkregen informatie.
  • Je gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en de activiteiten van de HCN;
  • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, ten behoeve van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
  • Om de mogelijkheid van onderling contact tussen de leden mogelijk te maken kunnen leden de contactgegevens van een ander lid opvragen bij de ledenadministratie.
  • In het kader van het fokbeleid van de HCN worden je gegevens en die van je hond geregistreerd in een aparte database (“ZooEasy”), gekoppeld met je naam.
  • Het beeldmateriaal wordt door de redacties van de Hovawartaal, de website van de HCN en de Facebook/Instagram pagina van de HCN gebruikt om de leden te informeren over de evenementen en de activiteiten.
  • Voor het gebruik van beeldmateriaal opgenomen door individuele deelnemers (al dan niet lid van de HCN) tijdens evenementen en activiteiten van de vereniging kan de HCN geen verantwoording op zich nemen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De HCN gebruikt je naam en adres en/of e-mailadres om het verenigingsblad Hovawartaal en eventuele nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de HCN toe te zenden.

3. Bewaartermijnen

De HCN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens uit de ledenadministratie vernietigd. De gegevens van je hond worden echter wel bewaard in het kader van het in stand houden van een goed gegevens bestand ten behoeve van het fokbeleid.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de HCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de HCN gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker (DISPI BV in Den Bosch). Met de bewerker heeft het bestuur een bewerkersovereenkomst. Voor geïnteresseerden is deze bewerkersovereenkomst altijd op te vragen bij de ledenadministratie.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de HCN kunt je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HCN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de HCN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met de ledenadministratie (tevens functionaris gegevensbescherming).

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie imdanedel.[antispam].@hovawartclub.nl

6. Wijzigingen

Het Privacybeleid van de HCN is momenteel in ontwikkeling. Het bestuur van de HCN richt zich op het verder vormgeven en completeren van het Privacybeleid. Het is dan ook mogelijk dat wijzigingen en aanvullingen op het Privacybeleid worden doorgevoerd (al dan niet in opvolging van op- en aanmerkingen van de leden zelf). Deze wijzigingen en aanvullingen zullen via de website van de HCN (www.hovawartclub.nl) bekend worden gemaakt. Daar kun je de meest actuele versie vinden.

Wij adviseren je dan ook om regelmatig het Privacybeleid van de HCN te bekijken.

Privacybeleid HCN – versie d.d. 8 juni 2018

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2022


© 2023 Hovawart Club Nederland