Hovawart Club Nederland


Activiteit details

Algemene Leden Vergadering

woensdag 20 april 2022

 
Tijd
start om 19:30 uur
Locatie
Via ZOOM
 

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering Hovawart Club Nederland
woensdag 20 april 2022


Beste HCN-leden,

 

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering van de HCN. Ook dit jaar kiezen we
er voor om via ZOOM te vergaderen.
Je kunt dus deelnemen aan de ledenvergadering via internet en hebt daarvoor een
computer of laptop nodig met ingebouwde camera en microfoon.
We kunnen alleen deelnemers aan de vergadering uitnodigen en toelaten die zich voor 10
april a.s. hebben aangemeld via de link in deze mail. Enkele dagen voor de vergadering
ontvang je een mail waarin we uitleggen hoe je via ZOOM kunt deelnemen aan de
ledenvergadering.
- Datum: woensdag 20 april 2022
- Locatie: via ZOOM
- Aanvang: 19.30 uur, inloggen vanaf 19.00 uur
- Aanmelden AV klik: Hier

 

De jaarvergadering van de HCN staat zoals gebruikelijk in het licht van verantwoording
afleggen van het gevoerde beleid over 2021 en de begroting voor 2022. Meer dan andere
jaren moeten we echter stil staan bij de bezetting van het bestuur en de continuïteit van de
HCN.

 

Belangrijke openstaande functies zijn op dit moment:
• Lid van dagelijks bestuur als secretaris
• Lid van bestuur met portefeuille Fok
• Coördinator voor het organiseren van activiteiten (geen bestuursfunctie)


Meer informatie over en je aanmelden voor 1 van deze functies kan bij de voorzitter. Het
vervuld krijgen van deze functies is des te prangender gegeven het aanstaande vertrek van
de voorzitter per 16 november 2022 (einde van de driejaarstermijn die niet wordt verlengd).

 

De volledige agenda van de Algemene Vergadering tref je hieronder aan. Vragen en
opmerkingen kunnen tot 72 uur voor de vergadering per e-mail ingediend worden bij
secretariaat@hovawartclub.nl (zodat ze als ingekomen stuk in de vergadering behandeld
kunnen worden).
We hopen je graag te ontmoeten op de ZOOM meeting van 20 april aanstaande!
Namens het bestuur van de HCN,
met vriendelijke groet,
Kees Dullemond, voorzitter HCN
voorzitter@hovawartclub.nl

 

- - - - - - - 

 

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen Algemene Vergadering 17 april 2021 Gepubliceerd in Hovawartaal nr. 2 2021 Stemming over vaststelling
4. Jaarverslag Hovawart Club Nederland Gepubliceerd in Hovawartaal nr. 1 2022
5. Jaarverslag penningmeester, inclusief begroting 2022 Gepubliceerd in Hovawartaal nr. 1 2022 Voorstel contributie 2023: handhaven zelfde niveau als 2022, inschrijfgeld € 10,- vervalt.
6. Verslag Kascommissie Benoeming leden 2022 Decharge van het bestuur
7. Bestuurssamenstelling
8. Introductie en mededelingen Vacature secretaris Vacature algemeen bestuurslid Fokkerij (niet zijnde bestuur: vacature coördinator activiteiten)
9. Bespreking algemene zaken:

A. voortgang besprekingen samenwerking met HVN en HRN

B. Ontwikkelingen fok en gedrag

10. Rondvraag.
11. Sluiting.

 

 

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2022


© 2022 Hovawart Club Nederland