Contributie


Lidmaatschap: € 37,50 per jaar
Gezinslidmaatschap: € 18,75 per jaar

Nieuwe leden betalen eenmalig € 10,- entreegeld.

Voor leden die reeds langere tijd lid zijn en die de gelegenheid hadden om lid te worden zonder een automatische incasso geldt een toeslag van € 5,00 op het lidmaatschapsgeld. Deze mogelijkheid is sinds de Algemene Vergadering van 2017 geschrapt, d.w.z. nieuwe leden geven automatisch toestemming voor de incasso.

Voor die leden die het clubblad de Hovawartaal in gedrukte vorm en per post willen ontvangen wordt een toeslag van € 7.50 per jaar berekend (de werkelijke kosten).

Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar wordt de helft van de contributie
in rekening gebracht.            
Bankrelatie:
Rabobank Noordoostpolder-Urk.
Rekeningnummer: NL93 RABO 0340.1713.67 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. Hovawart Club Nederland.

U kunt zich hier online aanmelden voor het lidmaatschap.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, stuur een mail naar de ledenadministratie.
(vermeld uw lidmaatschapnummer en de reden van opzegging)

Indien uw opzegging van het lidmaatschap niet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar is ontvangen, bent u de contributie over het volgende jaar gewoon verschuldigd.