Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Hovawart Club Nederland (hierna: “HCN” ) ontvangt en verwerkt van haar leden.

Indien u lid bent of wordt van de HCN, of om een andere reden persoonsgegevens aan de HCN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij vragen u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Hovawart Club Nederland, KvK nummer 40594430.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadmi@hovawartclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt de HCN en voor welk doel
2.1.  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer(s),  e-mailadres,  bankrekeningnummer
 • (eventueel) de (stamboom- en gezondheids-) gegevens en foto’s van uw Hovawart
 • Beeldmateriaal (foto’s en video’s) opgenomen tijdens evenementen en activiteiten van de HCN

2.2  De HCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 • Uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en de activiteiten van de HCN;
 • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, ten behoeve van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
 • Om de mogelijkheid van onderling contact tussen de leden mogelijk te maken kunnen leden de contactgegevens van een ander lid opvragen bij de ledenadministratie.
 • In het kader van het fokbeleid van de HCN worden uw gegevens en die van uw hond geregistreerd in een aparte database (“ZooEasy”), gekoppeld met uw naam.
 • Het beeldmateriaal wordt door de redacties van de Hovawartaal, de website van de HCN en de facebook pagina van de HCN gebruikt om de leden te informeren over de evenementen en de activiteiten.
 • Voor het gebruik van beeldmateriaal opgenomen door individuele deelnemer (Al dan niet lid van de HCN) tijdens evenementen en activiteiten van de vereniging kan de HCN geen verantwoording op zich nemen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
De HCN gebruikt uw naam en adres en/of e-mailadres om u het verenigingsblad Hovawartaal en eventuele  nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de HCN toe te zenden.

3. Bewaartermijnen
De HCN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens uit de ledenadministratie vernietigd. De gegevens van uw hond worden echter wel bewaard in het kader van het in stand houden van een goed gegevens bestand ten behoeve van het fokbeleid.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de HCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de HCN gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker (DISPI BV in Den Bosch). Met de bewerker heeft het bestuur een bewerkersovereenkomst. Voor geïnteresseerden is deze bewerkersovereenkomst altijd op te vragen bij de ledenadministratie.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de HCN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HCN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de HCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (tevens functionaris gegevensbescherming).
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadmi@hovawartclub.nl

6. Wijzigingen
Het Privacybeleid van de HCN is momenteel in ontwikkeling. Het bestuur van de HCN richt zich op het verder vormgeven en completeren van het Privacybeleid. Het is dan ook mogelijk dat wijzigingen en aanvullingen op het Privacybeleid worden doorgevoerd (al dan niet in opvolging van op- en aanmerkingen van de leden zelf). Deze wijzigingen en aannvullingen zullen via de website van de HCN (www.hovawartclub.nl) bekend worden gemaakt en kunt u de meest actuele versie vinden.

Wij adviseren u dan ook om regelmatig het Privacybeleid van de HCN te bekijken.
Privacybeleid HCN – versie d.d. 8 juni2018
NOOT: Dit document is momenteel in ontwikkeling, het bestuur van de HCN is bezig met het verder ontwikkelen van het privacybeleid
en dus zal er in de komende tijd nog een en ander aangepast worden. Toch willen we u nu al laten weten hoe ons beleid er
grofweg uit zal zien. Indien het dus voor u van belang is bekijk het dan regelmatig.